Spoedklus?

Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoek overlay te sluiten.

Werken bij Happy Horizon

Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkoopovereenkomsten, aanbiedingen en andere werkzaamheden van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) gevestigd te Eindhoven.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
“Content”: de marketing boodschap zoals die middels de Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) software wordt verzonden via online, e-mail, web en/of mobiele communicatiekanalen;

“Diensten”: alle door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) ten behoeve van de Opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden of verleende of te verlenen diensten of te leveren of geleverde producten, een en ander zoals omschreven in de Overeenkomst en het Projectvoorstel;

“Offerte(s)”: iedere door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van Diensten

“Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) vraagt een aanbieding te doen of de natuurlijke of rechtspersoon wie Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) een Offerte doet, dan wel met wie Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) een Overeenkomst sluit;

“Projectvoorstel”: het Projectvoorstel waarin de Diensten en Software zijn omschreven;

“Software”: de door – of in opdracht van – Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) (en/of partners) ontwikkelde en aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, applicatie, interface, website/virtuele omgeving, databestanden, apparatuur of andere materialen waaronder uitdrukkelijk niet begrepen de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde data;

“Happy Heroes”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAPPY HEROES B.V., gevestigd te Eindhoven en aldaar kantoorhoudende aan de Nieuwe Emmasingel 12-14;

“Overeenkomst”: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy), waaronder een door de Opdrachtgever ondertekende offerte, inclusief bijlagen, waaronder een eventueel Projectvoorstel.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle Overeenkomsten en Offertes, de totstandkoming daarvan en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst boven deze algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht, ook wanneer dit niet uitdrukkelijk is vermeld.

2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in een Overeenkomst, zijn andere algemene of bijzondere voorwaarden, met name eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, niet van toepassing.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Offertes

3.1 Alle Offertes van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) blijven gedurende de door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn is genoemd, is een Offerte van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) vrijblijvend en vervalt in ieder geval na 30 dagen.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 In het geval dat Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) voor het uitbrengen van een Offerte kosten moet maken, is Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever, ook indien geen Overeenkomst tussen Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) en de Opdrachtgever tot stand komt.

3.4 Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Tevens houdt Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) zich het recht voor opdrachten alleen te accepteren op basis van vooruitbetaling.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) niet tot levering van een deel van in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.8 Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) stelt de Opdrachtgever in de gelegenheid kennis te nemen van deze voorwaarden. Door het enkel plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van diensten aanvaardt de Opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

4. Totstandkoming Overeenkomsten en wijziging

4.1 Alle Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarvan, komen slechts tot stand door ondertekening door beide partijen van een Offerte of enig ander document, of een akkoord van de Opdrachtgever op de offerte per e-mail, dan wel wanneer de Opdrachtgever Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) feitelijk in staat stelt om de Diensten te verrichten. De Overeenkomst wordt geacht alle tussen partijen gemaakte afspraken te bevatten.

4.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of eventuele na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken of afgesproken wijzigingen van de Overeenkomst, binden Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) pas indien deze door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Voor zover zich bij de uitvoering van de Diensten onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een Overeenkomst voordoen, zal Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) zal zich tot het uiterste inspannen de Diensten zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures.

5.2 De Offerte bevat een algemene beschrijving van de doelstellingen en uitgangspunten van de Diensten en de omstandigheden voor een (optimale) uitvoering daarvan. Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) zal zich inspannen om deze uitgangspunten en doelstellingen zoveel mogelijk te zullen nakomen. Echter uitsluitend die bepalingen uit de Offerte die ook zijn opgenomen in de Overeenkomst, zijn in rechte afdwingbare verplichtingen.

5.3 In de Overeenkomst kan contactpersoon/personen worden opgenomen die rechtens bevoegd is/zijn om voor en namens de Opdrachtgever op te treden. Tenzij Opdrachtgever anders bericht, hoeft Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) geen acht te slaan op instructies of correspondentie van andere personen.

5.4 Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van diensten, waarbij Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) volledig instaat en verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze diensten.

5.5 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) genoemde (opleverings)termijnen naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van een Overeenkomst aan Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) bekend waren. Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.

5.6 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden om de nodige maatregelen te treffen. Overschrijding van een termijn brengt Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) evenwel niet in verzuim en geeft de Opdrachtgever geen recht tot het weigeren van de Diensten, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van een Overeenkomst dan wel opschorting van haar verplichtingen.

5.7 Vertraging in de oplevering van Diensten is in geen geval aan Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) toe te rekenen indien deze het gevolg is van een niet tijdige aanlevering van informatie, data of andere input van de Opdrachtgever dan wel indien blijkt dat naar de mening van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) de aangeleverde informatie, data of andere input niet toereikend zijn voor de deugdelijke uitvoering van de Diensten.

5.8 Alle door de Opdrachtgever aangeleverde informatie, data of andere gegevens blijven eigendom van de Opdrachtgever. Aanpassingen of bewerkingen door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) van deze informatie, data of andere input zullen er niet toe leiden dat deze informatie, data of andere input eigendom wordt van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen.

6. Prijzen en betaling

6.1 Tenzij anders aangegeven, zijn alle door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) opgegeven prijzen exclusief heffingen zoals BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen.

6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de omvang van de geleverde data door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy).

6.3 Indien sprake is van een Overeenkomst met door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, is Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van 1 (een) maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

6.4 Indien Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie, data of andere input van de Opdrachtgever meer of andere Diensten moet verrichten dan overeengekomen, worden deze Diensten apart in rekening gebracht, op basis van het gebruikelijk door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) gehanteerde tarief.

6.5 De wijze van facturatie van de Diensten is in de Overeenkomst opgenomen en kan vooraf en/of op basis van nacalculatie plaatsvinden, alsmede ineens en/of deels in periodieke bedragen.

6.6 Partijen zullen in de Overeenkomst vastleggen op welke datum/data de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Facturen worden door Opdrachtgever voldaan volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.

6.7 Opdrachtgever doet afstand van iedere bevoegdheid tot opschorting en verrekening van een betaling.

6.7 Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met een factuur van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy), dan dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken.

6.8 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal Opdrachtgever steeds van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) vereist zal zijn.

6.9 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten (zowel in als buiten rechte) zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.

6.11 Indien Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) is overgegaan tot opschorting van haar Diensten is Opdrachtgever kosten verschuldigd voor het opnieuw aansluiten/opstarten/wijzigen van de Diensten.

7. Eigendomsvoorbehoud – Retentie

7.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken/rechten blijven eigendom van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, evenals alle eventuele overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd mocht zijn, volledig aan Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) zijn voldaan.

7.2 Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (deel)resultaten van de Diensten van Opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door – of in opdracht van – Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen (design), documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy), diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten.

8.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.4 Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij de Opdrachtgever hiertegen bezwaar maakt.

9. Garanties Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever garandeert dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden bij het ter beschikking stellen aan Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, data(banken), of andere materialen en/of informatie. Opdrachtgever vrijwaart Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

9.2 Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de Content en garandeert dat deze zal voldoen aan de eisen van goede smaak en zeden. Opdrachtgever vrijwaart Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de Content. Indien Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) van mening is dat de Content niet voldoet aan deze eisen dan heeft zij het recht haar Diensten op te schorten dan wel te beëindigen zonder terzake schadeplichtig te worden.

10. Regelgeving – Gedragscodes

10.1 Partijen garanderen dat zij te allen tijde de toepasselijke bepalingen in de geldende (Europese) wetgeving en gedragsregels zullen naleven waaronder regelgeving ter zake van bescherming persoonsgegevens en elektronische communicatie alsmede de (gedrags)regels van de branchevereniging Data Driven Marketing Association (‘DDMA’) waaronder de ‘Code Reclame via E-mail’.

10.2 In de voornoemde gedragscodes/regelgeving zijn onder andere regels opgenomen ter zake van de naleving van de vereiste ‘opt-in’ regeling voor verzending van e-mails en het verbod op ‘spam’.

10.3 De Opdrachtgever vrijwaart Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet – of niet volledig – door de Opdrachtgever naleven van de hiervoor genoemde regelgeving en/of gedragscodes en zal alle schade vergoeden die door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) wordt geleden als gevolg van een inbreuk op de garantie opgenomen in lid 1 van dit artikel. Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) heeft in een dergelijk geval bovendien het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen zonder ter zake schadeplichtig te zijn.

11. Verwerking persoonsgegevens

11.1 Indien Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) ten behoeve van de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt zullen zij in verband hiermee een separate verwerkersovereenkomst met elkaar sluiten. De Opdrachtgever vrijwaart Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) toerekenbaar zijn. De Opdrachtgever staat er tegenover Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

11.2 Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) zal alle door de Opdrachtgever aangeleverde informatie, data of andere gegevens steeds vertrouwelijk behandelen en draagt de meeste zorg voor de beveiliging daarvan, dit op het niveau zoals dat ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst in de branche gebruikelijk is voor beveiliging van dergelijke informatie.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is per gebeurtenis (een reeks opvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder de Overeenkomst over het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, exclusief mediabudgetten, licentiekosten en BTW.

12.2 In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de aansprakelijkheidsverzekering van Happy & Healthy uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) onder die verzekering.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) aan de Overeenkomst te laten beantwoorden tenzij de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden; (ii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; en (iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4 Aansprakelijkheid van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) voor indirecte schade uit welken hoofde dan ook – waaronder doch niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten of relaties van Opdrachtgever of verlies van data – is uitgesloten.

12.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) of diens leidinggevenden.

12.6 De aansprakelijkheid van Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Opdrachtgever Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden gesteld en Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) in staat is adequaat te reageren.

12.7 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) vervalt door het enkele verloop van 6 maanden nadat de Opdrachtgever bekend was of had kunnen zijn van het bestaan van de vordering.

13. Geheimhouding

13.1 Alle informatie en gegevens die tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan zij kennis nemen, met inbegrip van programmatuur, data, voorbereidend materiaal en bedrijfsgeheimen, zullen als vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling.

14. Overmacht

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, data, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) is voorgeschreven.

14.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

15. Duur en beëindiging door opzegging

15.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel de periode opgenomen in de Overeenkomst. Na afloop van de eerste termijn wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met een gelijke termijn, tenzij schriftelijk opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de lopende termijn.

15.2 Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) en Opdrachtgever hebben beide het recht om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of hun verplichtingen die daaruit voortvloeien op te schorten in het geval van (de aanvraag van) surséance of faillissement van de andere partij of wanneer de door de andere partij gedreven onderneming wordt geliquideerd of gestaakt.

15.3 Beëindiging van een Overeenkomst kan slechts per aangetekende brief geschieden.

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alle Offertes en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen, waaronder de geschillen omtrent de toepasselijkheid en de uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst of Offerte, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch, tenzij Happy Heroes B.V. (Happy & Healthy) verkiest het geschil voor te leggen aan de rechter die zonder de in dit lid gedane forumkeuze op grond van de wet bevoegd zou zijn.

Hoe kunnen we jou happy maken?

Laat het ons weten!